Infolinia +48 58 500 49 49 mail: biuro@bastiantravel.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BASTIAN TRAVEL SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku Al. Grunwaldzka 472 D 80-309 Gdańsk,

2)

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych karol@bastiantravel.pl,

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, niezbędny do wykonania usługi,

6)

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność i ochronę danych osobowych w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:
- kto jest administratorem danych osobowych,
- w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
- komu są udostępniane i jak są chronione.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Biuro Podróży Bastian Travel Sp. z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, z którymi zawieramy umowy oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej.

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Bastian Travel Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki znajduje się w Gdańsku przy Grunwaldzkiej 472 D 13p. lok 12. By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem pod adres: karol@bastiantravel.pl

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

Gdy wchodzą Państwo z nami w relację, w zależności od jej charakteru (umowa, korespondencja biznesowa, itp.), możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:
– Państwa imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani oraz Państwa stanowisko;
– Państwa informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Państwa firmy lub firmy którą Państwo reprezentują, numery telefonów i adresy email, które nam Państwo podają.

 Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji naszej współpracy. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu kontaktowym lub wynika z podpisanej umowy.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług:
– realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani;
– zarządzanie naszymi relacjami;
– komunikacja z Państwem;

– wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystają Państwo lub zamierzają skorzystać z naszych usług lub dostarczają nam Państwo usługi.
– zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

Formularze kontaktowe

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe.

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Państwa danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie.

5. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:
– w oparciu o Państwa zgodę. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie poprzez skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych.
– na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich;

– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia;

6. Jak zbieramy Państwa dane?

Dane, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.

7. Gdzie są przetwarzane Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Bastian Travel sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Bastian Travel sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu.
Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek poza Bastian Travel sp. z o.o. Możemy jednak przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (inne biura podróży, linie lotnicze, sytemy rezerwacji usług turystycznych, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

8. Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Bastian Travel sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

09. Jakie mam prawa?

W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Mogą Państwo zrealizować również wszelkie inne prawa na mocy obowiązujących przepisów, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo przenoszenia części danych do innych organizacji. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do Inspektora Ochrony Danych.
Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.